Kraftig økning i anmeldte sedlighetssaker

Litt mindre kriminalitet, men økning i volds- og sedlighetssaker. Det er fasiten for Agder Politidistrikt for 2019.

Politiet har sendt ut følgende pressemelding som oppsummerer 2018:

Kraftig økning i anmeldte sedlighetssaker

I Agder politidistrikt ble det i 2018 registrert 420 sedelighetssaker. Det er en økning på 37 prosent fra 2017.

Antall anmeldte voldtekter har økt med 50 prosent (fra 72 til 108) og seksuell handling og voldtekt av barn under 14 år har økt med 79 prosent (34-61) fra 2017 til 2018. I de aller fleste av disse sakene er det kjennskap mellom offer og gjerningsperson, og politidistriktet registrerer svært få saker der voldtekt og/eller seksuell omgang mot barn skjer ved overfall i det offentlige rom.

– Det er vanskelig å si om dette skyldes en økning i antall overgrep eller en reduksjon i mørketall. Det har vært et økt fokus på seksuelle overgrep og styrking av politiets innsats på dette området. Det har også blitt gjennomført kampanjer som kan ha medført at flere velger å anmelde. Vi skulle svært gjerne ha klart å håndtere sakene med vold og seksuelle overgrep enda mer effektivt, og da særlig overgrepene mot barn og særlig sårbare grupper, sier politimester i Agder politidistrikt, Kirsten Lindeberg.

Dette er et prioritert område for politidistriktet.

– Mye er gjort i 2018 og arbeidet vil fortsette i 2019 for å gjøre oss i stand til å håndtere disse sakene på en best mulig måte. Det er sannsynlig at registrerte sedelighetsforbrytelser vil øke også i 2019, både hva gjelder anmeldt voldtekt av voksne, og seksuell omgang og voldtekt av barn, fortsetter Lindeberg.

Overgrep på internett øker

Politiet har i 2018 avdekket økning i antall saker knyttet til overgrep på internett.

– Kriminalitet på internett har ingen geografiske sperrer, og sakene berører ofte mange barn. Disse sakene er krevende å etterforske. Agder politidistrikt har i 2018 økt ressursbruken for å etterforske og forebygge denne type kriminalitet, sier Lindeberg.

På grunn av delingskulturen som har oppstått i sosiale medier er det sannsynlig at omfanget hva gjelder filming/deling av seksualisert materiale blant ungdom er større enn det politiet registrerer. I mange tilfeller forledes unge jenter og gutter til å sende bilder av seg selv.

I 2019 vil Agder politidistrikt i samarbeid med Kripos gjennomføre en forebyggende kampanje, «Delbart?», på ungdomsskoler i Aust- og Vest Agder. «Delbart?» er en nasjonal kampanje, og en del av politiets satsning mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Ungdomsskoleelever får et undervisningsopplegg for å forebygge deling av seksualiserte bilder og video.

Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

I 2018 ble det registrert 19.229 straffesaker i Agder politidistrikt mot 19.792 i 2017, en nedgang på 2,8 prosent. Trenden har vært nedadgående i flere år, men noe mindre i år enn de siste årene.

Agder politidistrikt hadde i 2018 en oppklaringsprosent på 54,4 prosent, som er det samme som i 2017. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker var i gjennomsnitt 95 dager i 2018 mot 84 dager i 2017.

– Noe av grunnen til tilbakegangen på noen områder skyldes nok det pågående reformarbeidet. Det er krevende for medarbeidere over tid å leve i en skvis mellom det daglige arbeidet og etablering av nye arbeidsprosesser og organisasjon. Og selv om jeg mener vi gjennomgående leverer gode resultater, er det noen områder hvor vi dessverre ikke klarer å levere slik vi burde. Vi jobber hardt hver dag for å levere tjenester og resultater i tråd med innbyggernes forventninger, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Flere utsettes for kriminalitet på nett

– Vi er oppmerksomme på at en del av kriminaliteten har flyttet seg over på nett, og at noe av nedgangen i antall anmeldelser totalt de siste årene kan forklares med at kriminalitet på nett i mindre grad anmeldes. Nettkriminalitet er viktig for oss, og vi står overfor en digital satsing der vi skal styrke politiets tilstedeværelse på nett, blant annet med en egen patrulje som skal patruljere på nett, sier politimester Kirsten Lindeberg.

– Vi får bekreftet i innbyggerundersøkelsen at befolkningen er mest bekymret for å bli utsatt for svindel og bedrageri på internett, samtidig som politiets evne til å håndtere svindel og bedrageri på internett vurderes svakere enn håndtering av mange andre hendelser. Dette må vi ta på alvor, fortsetter Lindeberg.

Voldskriminalitet

Voldskriminaliteten totalt sett holder seg stabil med en svak økning på 3,7 prosent fra 2017. I 2018 ble det registrert 2188 saker mot 2109 i 2017.

De alvorlige voldssakene innen kategorier som kroppsskade og grov kroppsskade har hatt en økning på 4,3 prosent, fra 935 i 2017 til 975 i 2018.

I 2018 ble 169 personer under 18 år registrert som mistenkt siktet eller domfelt for vold fordelt på 240 straffesaker i Agder. I 2017 var antallet gjerningspersoner 165 fordelt på 252 saker. Dette er stabilt høyt sammenlignet med tidligere år.

Ran er knyttet til kriminalitetskategori vinning og er derfor ikke tatt inn i voldstallene som nevnt over. For politidistriktet totalt er det registrert 45 ran i 2018, en svak nedgang fra 48 saker i 2017. Den største andelen ran blir begått av ungdommer i aldersgruppen 18-25 år.

I 2018 var 23 av totalt 45 ran registrert med gjerningssted Kvadraturen i Kristiansand mot åtte i 2017.

– Ungdomsvolden i sentrum av de store byene, spesielt i Kristiansand, bekymrer oss. Det er iverksatt gode tiltak i samarbeid med kommunen for å snu denne trenden, og vi vil fortsette å ha høy prioritet på dette området i 2019, sier Lindeberg.

Det ble ikke registrert drap i Agder politidistrikt i 2018.

Tilrettelagte avhør av barn

Antall tilrettelagte avhør av barn har gått ned med 19 prosent etter å ha økt jevnt i perioden fra 2012 til 2017. I 2018 ble det tatt 356 tilrettelagte avhør mot 440 i 2017.

– Selv om det har vært en reduksjon i antall avhør, så er antallet avhør fremdeles høyt. Det er ressurskrevende og et av våre høyest prioriterte områder. Vi har derfor økt antall ansatte som arbeider med dette fagfeltet, og lokalene i Statens Barnehus i Kristiansand er utvidet. Det er et godt samarbeid mellom fagpersonalet i barnehuset, etterforskerne og de påtaleansvarlige på dette saksfeltet, sier Lindeberg.

Familievoldssaker

Det er registrert en økning på fem prosent i anmeldelser som gjelder mishandling i nære relasjoner, fra 189 saker i 2017 til 198 saker i 2018.

– Vi vet at det fremdeles er store mørketall innenfor denne type kriminalitet, sier Lindeberg.

Narkotikaovertredelser

Det ble totalt sett registrert 2006 narkotikasaker i politidistriktet i 2018, mot 2169 i 2017. Det har vært en nedgang i disse sakene siden 2015.

– Det har vært en nedgang i registrerte narkotikasaker i 2018. Noe av forklaringen ligger i prioriteringene. Vi har iretteført flere alvorlige narkotikasaker i 2018. Resultatene vi har fått gjennom å legge ned store ressurser i større narkotikaprosjekter, er jeg svært godt fornøyd med. Dette har resultert i mange domfellelser og tiltaler, samt betydelige beslag og inndragninger, sier Lindeberg.

Menneskehandel

Det er sannsynlig at menneskehandel ved prostitusjon, annen seksuell ytelse og arbeid forekommer i Agder politidistrikt. Men politiet besitter for lite informasjon til å vurdere omfang.

Det er i løpet av 2018 avdekket saker der personer i Agder driver med eller medvirker til menneskehandel ved livestreaming (Kjøp av direkte overføringer av seksuelle overgrep).

Det vurderes som sannsynlig at organiserte nettverk profiterer på menneskehandel ved prostitusjon og tjenester/kriminalitet.

Det er mulig enkeltstående aktører/halliker i realiteten bedriver menneskehandel.

Det vurderes som mulig at aktører i gråsonen mellom sosial dumping og menneskehandel utnytter dette utydelige skillet.

Våpen

Agder politidistrikt tilbakekalte/nektet våpenkort i 48 saker i 2018 mot 40 i 2017. 159 våpensøknader ble avslått i 2018.

Utlendingsfeltet

I 2018 ble det i Agder politidistrikt opprettet 151 utvisningssaker mot 143 saker i 2017. Det ble i 2018 opprettet 19 bortvisningssaker mot 27 i 2017.

I 2018 ble det returnert 73 utenlandske borgere som følge av bort- eller utvisningsvedtak mot 94 i 2017. Av disse var 38 fra Europa.

Nedgangen i antall saker på utlendingsfeltet er lik for hele landet.

Økonomisk kriminalitet

Agder politidistrikt samarbeider tett med andre etater for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Kristiansand er en av tre byer i landet der man har etablert et slik formalisert samarbeid i form av såkalte A-krimsenter. Dette arbeidet er fremdeles i startfasen, men politimester Lindeberg har tro på at en tverrfaglig satsning mot dette vil ha en god og forebyggende effekt på sikt.