Leserinnlegg: Det vanskelige veivalget

Ordfører Per Kristian Lunden i Risør.

Ordfører Per Kristian Lunden har sendt oss dette innlegget i veisaken mange er opptatt av. Her forklarer han litt om hvor komplisert arbeidet er, og mer om hans egen rolle i det hele.

Per Kristian Lunden er ordfører i Risør kommune og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for ny E18.

Det vanskelige veivalget

Veiplanlegging av krevende. Mange hensyn skal veies mot hverandre. Følelsene er sterke for de som kan miste hus og hjem og andre viktige verdier. Jeg tar min del av jobben veldig alvorlig. Jeg bruker mesteparten av arbeidsdagene mine på å sette meg inn i et stort og komplekst saksområde, jeg søker råd og lytter til folk. Jeg prøver å se sammenhenger og muligheter. Men jeg skal innrømme at jeg normalt sover bedre om nettene enn jeg har gjort i de siste ukene.

Jeg forstår at mange er opptatt av min person og min rolle i veiplanleggingen. Men vi arbeider heldigvis i et fellesskap og innenfor rammer og vedtatte målsettinger. Vi er sammen åtte kommuner som skal lage en kommedelplan fram mot sommeren og vi er et styre med åtte ordførere som arbeider sammen med Nye Veier og mange dyktige rådgivere.

Vil ha vei

Hovedmålet vårt er å få bygget en god og trygg firefelts motorvei gjennom kommunene våre. Dette er et av de viktigste samfunnsprosjekter i landsdelen vår. Og vi skal ivareta best mulig bruk av milliarder av kroner som vil bli investert i veien. For kommunene våre har det mye å si om veien blir ferdig om fem år eller om 20 år. Ikke minst Risør og naboer som er utkantkommuner i et nytt Agder og trenger å knytte seg sammen med fylket best mulig.

Stortinget har gitt Nye Veier i mandat å lage en kommunaledelplan for E18 Dørdal-Grimstad. Dette styres av kommunene i samarbeid med Nye Veier med et samfunnsmål om å øke verdiskapning i regionen og kommunene. Samtidig skal prosjektet være samfunnsmessig lønnsomt. Vi har som mål å redusere reisetida på strekningen med 20 minutter. Det øker trafikantnytte og lønnsomhet. Samtidig må dette veies mot hva det koster å bygge veien. Nye Veier prioriterer de prosjekter med best samfunnsmessig lønnsomhet. Vi kan like det eller ikke. Men for de åtte kommunene ny vei er så viktig at vi vil arbeide innenfor disse rammene.

Nytte for alle kommunene

Samtidig skal kommunene høres og involveres. Samfunnsnytten skal også kunne måles i hver enkelt kommune. For mange kommuner er problemene små og foreslåtte linjer og kryss er enkle å leve med. Det gjelder Gjerstad, etter at østre linje utenom Brokelandsheia viser dårlig lønnsomhet. Det gjelder Vegårshei som er opptatt av en god kryssløsning. Det gjelder Tvedestrand som ut fra sine valg kan leve godt med en linje nær Vegårshei og kryss i Barlinddalen.

Problemet er Risør. Der har bystyret med stort flertall vedtatt  at prinsippene for utbygging av E18 gjennom Risør kommune skal være (1) Raskest mulig transport med bil/buss fra Risør sentrum til Arendal/Kristiansand, målt i sekunder/minutter og opplevd kjøretid. (2) Et godt kollektivknutepunkt i koblingen Fv. 416 (Risørveien) og ny E18 og (3) Enkel av-/påkjøring til Moland industriområde og god eksponering fra E18. Bystyret sier også at de nordlige alternativene for linje/kryss er svært negative for å oppnå  hovedmålene for en positiv samfunnsutvikling for Risør og for det regionale bo- og arbeidsmarkedet.

Mange interesser

Dette er altså rammene jeg arbeider innenfor. Noen rammer er gitt av Nye Veier og styret for kommunedelplanen. Noen er gitt av bystyret i Risør. De er delvis motstridende. Men det aller viktigste for meg er at politikerne og offentligheten får et best mulig beslutningsgrunnlag når kommunedelplanen skal vedtas like før eller like etter sommeren. Da må vi se og vurdere alternativer, forstå de regnestykker og vurderinger som ligger bak og bruke tid og klokskap for å komme fram til de beste løsninger for en vei vil skal ha nytte av mange tiår framover.

Jeg synes derfor det ikke nødvendigvis tjener saken at min person og min mangel på karakter og moral trekkes inn i debatten. Fra Tvedestrandspostens kommentarfelt på Facebook leser jeg at jeg umenneskelig:  ”Jeg skjønner virkelig ikke hvordan det er mulig å ha så lite omtanke for folks hjem og samfunn som det Lunden viser i denne saken. Det gjør meg kvalm over at det finnes et menneske der ute som er villig til å rasere hjembygda mi for å spare 2 minutters kjøring.”

Flere muligheter

Jeg kan godt leve meg inn i hvor opprørte mange er når hus, hjem, generasjoners historie og minner, godt bygdeliv og hensyn til vilt og uberørt natur står på spill. Planleggere og rådgivere prøver å finne linjer som ivaretar viktige verdier så godt som mulig, også de vi ikke kan verdsette i kroner og øre. Men så langt har det vært viktig for Risør og få fram alternativer til foreslått linje nær Vegårshei med kryss i Barlinddalen. Den skårer dårlig på alle de mål bystyret i Risør har satt. Derfor vil vi også at det skal vurderes en linje med kryss i Kroktjenn-området. Dette gir også fordeler for Vegårshei og til en viss grad Gjerstad.

Jeg kan ikke nå si hvor veien til slutt kommer til å gå. Kanskje blir det linja med kryss i Barlinddalen der vi klarer å finne et godt kryss med kollektivknutepunkt og god tilgang til industriområdet på Moland. Nye Veier forstår også at denne linja er negativ for Risør og kan være villige til å legge betydelige summer i byggingen av en ny Risørvei for å kompensere lengre kjøretid mellom Risør sentrum og E18. Ellers kanskje vi finner gode løsninger med kryss på Kroktjenn. Det haster også mer å få ferdig vei mellom Tvedestrand og Moland enn fra Moland mot grensa til Telemark. Det er dette arbeidet vi nå skal gjøre i høringsperioden fram mot sommeren. Vi overser på ingen måte verdier av hus og eiendom, bygdeliv og naturinngrep. Men vi må også se helheten i utbyggingen.

Ekstrem åpenhet

For meg har det vært viktig at vi har gjennomført planleggingsprosessen med en ekstrem åpenhet. Så å si alle møter har vært åpne for media og allmennheten. Skisser og forslag til linjer har blitt fanget opp og publisert minutter etter at de ble lagt fram. Det er veldig krevende og jeg ser at det kan skremme berørte unødig. Selv om vi sier at streker og skisser er helt foreløpige og veldig grovt tegnet, så vil folk uansett relatere dette til egne hus og egne eiendommer og reagere spontant. Jeg har likevel ment at åpenheten i prosessen er viktig og riktig.

Jeg ser for meg en arbeidsom og krevende tid fram mot sommeren. Det er når ulike viktige interesser står sterk mot hverandre at vi lokalpolitikere virkelig blir satt på prøve.

Per Kr. Lunden, ordfører (Ap) Risør