Advarer mot å endre på veiplanene nå

Rådmann Trond Aslaksen mener dette er det mest krevende budsjettarbeidet han har hatt i Risør i løpet av sine fire år i kommunen.

Bystyret i Risør har vedtatt en korridor for «ny» Risørvei, men ikke alle er fornøyd med valget. Nå advarer rådmannen mot en ny behandling av korridorvalget.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er i forbindelse med sluttbehandlingen av kommuneplanen at rådmannen er klar i sin tale. Risørveien er en viktig del av denne, og det er allerede gjort avtaler i forbindelse med utbyggingen av ny E18.

– Dersom Risør kommune i 12. time skulle velge en annen korridor enn rød (eksisterende vei), settes hele prosjektet med ny Fv. 416 i spill på nytt, inkludert avtalen som er inngått med Nye Veier og Aust-Agder fylkeskommune. Utfallet av dette kan bli svært uheldig for Risør kommune, står det i sakspapirene formannskapet skal behandle torsdag.

Mange argumenter

I saksframlegget listes det opp en rekke argumenter for hvorfor man står ved rød korridor som valg. Her er noen av argumentene.

  • Korteste vei til E18, samt at blå og grønn korridor ender opp i Svarthøl som ikke lengre er aktuelt i sammenheng med E18
  • Rød korridor gir mulighet for trinnvis utbygging.
  • Grønn og blå korridor gir store inngrep i urørt natur.
  • Trafikktall viser at grønn/blå korridor får lav trafikk, og at halvparten av trafikken forblir på dagens Risørvei.
  • Alle korridorene berører nedslagsfeltet for drikkevannskilden, Auslandsvannet.

Om politikerne følger administrasjonen, vil man få et klart signal om allerede førstkommende torsdag.

Trakk innsigelse

Et av punktene som har skapt noe hodebry i planleggingen, er at Mattilsynet fremmet en lang innsigelse i forhold til rød korridor. Dette på grunn av fare for forurensning av drikkevannskilden Auslandsvann.

Det er i selve anleggsfasen man anser risikoen som størst, mens det etter at veien er bygget anses som sikrere enn i dag.

Nå har imidlertid Mattilsynet trukket sin innsigelse, men vil følge planleggingen nøye i tiden framover.

Ser på tunnel

En annen utfordring har vært hvilken løsning man ser for seg forbi Lindstøl. Her er rådmannen, Statens Vegvesen og fylkeskommunen samstemt om at alternativ C er det beste. Det innebærer at veien legges sør for eksisterende vei, og utenom bebyggelsen.

Dette er samtidig i utgangspunktet det rimeligste alternativet, men da uten at man har medregnet tunnel ved Lindstøl. Dette var ikke et alternativ da man gjorde overslag på pris.

Nå ønsker man imidlertid å se på ulike tekniske løsninger som ivaretar beboere, landskap og friluftsliv på Lindstøl, deriblant tunnel.