Skuffet og provosert over NAV-sentralisering

Ansatte ved NAV i Risør er skuffet over at Tvedestrand blir vertskontor for et felles NAV-kontor og provosert over ordføreren. De har sendt oss dette leserinnlegget:

-SAMMENSLÅING OG VERTSKONTOR

Vi har med stor skuffelse og overraskelse fått med oss at flertallet av ordførere i øst-regionen velger å støtte Tvedestrand som vertskontor for en sammenslåing av NAV-kontorene i Risør, Gjerstad, Vegårshei, Froland og Tvedestrand.

At vi ikke har engasjert oss offentlig tidligere i prosessen, betyr ikke at dette ikke har vært viktig for oss hele tiden, men ut fra de signalene som har kommet i ulike fora, har vi tatt for gitt at vertskontoret blir lagt til Risør! I rapporten/utredningen som lå til grunn da det var snakk om 7K, la man til grunn det største kontoret (Arendal) som vertskontor. Det er ingen grunn til at dette prinsippet ikke skal gjelde også nå som det er snakk om 5K. Vi har også fått opplyst at NAV-direktør, Elisabeth Blørstad, tidligere i prosessen har uttalt på et partnerskapsmøte at hun støtter NAV-Risør som vertskontor, for å styrke flanken i øst-regionen. Det har derfor for oss ikke vært noe som skulle tilsi at vertskontoret skulle ligge noen annen plass enn i Risør! Risør er det største NAV-kontoret i øst-regionen og har også flere års erfaring som ressurskontor i dette tjenesteområdet, som da omfattet Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand. Dette innebærer bl.a. et koordineringsansvar for:

  • Arbeidsmarkedstiltak
  • Oppfølging av tiltaksbedriftene som Lisand og Durapart
  • Markedsarbeid

Risør har det største flyktningkontoret, med en samlet unik flerkulturell kompetanse. Vi har også voksenopplæringen i vår kommune, som både Vegårshei og Gjerstad benytter.

At det ikke ble faglige vurderinger som ble avgjørende, men at Tvedestrand tydeligvis ble valgt fordi det er et «geografisk midtpunkt», finner vi veldig underlig. Geografisk midtpunkt for hvem? Det er jo i hele prosessen sagt at de ansatte fysisk fortsatt skal jobbe på sitt lokale kontor! Brukerne vil uansett kunne møte NAV-veiledere på sitt lokale kontor. Da er vel reisevei egentlig ikke noe argument.

Hvis geografi skal være et argument, så bør det etter vår oppfatning heller tilsi at vertskontoret bør legges til Risør, for å få en geografisk spredning av vertskontorene. Hvis Tvedestrand skal være vertskontor for øst-regionen, betyr det at det blir en «sentralisering» av vertskontor rundt Arendalsområdet (Lillesand, Grimstad, Arendal og Tvedestrand). Det mener vi er svært uheldig. Det er i tillegg viktig å styrke flanken i øst-regionen fordi det også er et bo- og arbeidsmarked østover.

Ifølge AAB og iRisør så uttaler ordfører Lunden at han tror at valg av Tvedestrand som vertskontor vil bli et begrenset nederlag for Risør. Det syns vi er provoserende og oppsiktsvekkende. At en ordfører fra Arbeiderpartiet tilsynelatende tar så lett på det forsvinner 15 offentlige stillinger (inkl. Flyktningetjenesten) fra Risør er svært overraskende. Dersom Tvedestrand blir vertskontor, så vil de kommunalt ansatte på NAV i Risør bli ansatt i Tvedestrand kommune. Det betyr at ytterligere flere kompetansearbeidsplasser forsvinner ut av Risør kommune. I tillegg så gir Risør fra seg myndighet når det gjelder viktige avgjørelser for kommunens innbyggere, bl.a. fastsetting av normene for sosialhjelp. Vi nevner i denne sammenheng også saken som nylig var oppe i bystyret, om hvorvidt barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Slike avgjørelser kan ikke tas av bystyret i Risør hvis Tvedestrand blir vertskontor for Risør. Da må vi forholde til hva Tvedestrand bestemmer i slike saker.

Tvedestrand får nå en flott ny videregående skole. Det i seg selv er en utfordring for Risør. Hvis politikerne i tillegg aksepterer at offentlige stillinger forsvinner til Tvedestrand, vil det gjøre Risør enda mindre attraktiv for folk som vurderer å flytte til Sørlandet. Tvedestrands beliggenhet ift. ny vei, gir dem også klare fordeler her. Risør trenger derfor i større grad disse arbeidsplassene det her er snakk om! Vi leser nå at folketallet i Risør fortsetter å synke. Å flytte flere arbeidsplasser vekk fra Risør vil ikke akkurat bidra til å snu den trenden!

I denne sammenhengen er det naturlig å vise til Risør kommunes kommuneplan for 2019-2030, der det står at Risør skal være et kraftsenter i østre del av Agder – og at vi skal være tyngdepunktet innenfor handel, service, kultur og næringsliv i østregionen, samt at vi skal være en pådriver for nye offentlige arbeidsplasser i Risør. Det står videre at Risør skal ha et attraktivt og variert arbeidsmarked som øker yrkesdeltagelsen i befolkningen.

Ifølge AAB og iRisør uttaler ordfører Lunden at de ved avgjørelsen av vertskontor valgte å lytte til de tillitsvalgte. Det er imidlertid aldri noen av de tillitsvalgte, verken på statlig eller kommunal side, som har kontaktet oss for å høre hva vi mener! Det ble tidlig i prosessen bestemt at Fagforbundet skulle representere de kommunalt ansatte i alle kommunene. Den personen Fagforbundet valgte til å representere oss, er selv ansatt ved NAV i Vegårshei (og er fra Tvedestrand). Dette vil bli tatt videre i de kanalene der det hører hjemme, men vi nevner det her både fordi det tydeligvis har blitt tillagt stor vekt hva de tillitsvalgte har uttalt på vegne av de ansatte (til tross for at de aldri har spurt oss!), men også for å vise at denne prosessen har vært svært uryddig, slik vi opplever det.

Vi håper at politikerne i Risør er tøffe nok til å si nei til en sammenslåing med Tvedestrand, Froland, Vegårshei og Gjerstad med Tvedestrand som vertskontor.  Vi vil i den forbindelse presisere at vi var positive til en sammenslåing med disse kontorene, men da selvfølgelig forutsatt at Risør ble vertskontor.

HVA ER ALTERNATIVET?

Vi ønsker nå at det blir jobbet for en sammenslåing av NAV i Risør og Gjerstad, med Risør som vertskontor. Dersom det ikke er mulig å få til, mener vi at NAV Risør bør stå alene. Vi er et veldrevet og faglig robust NAV-kontor, som de andre NAV-kontorene i øst-regionen har støttet seg på i årevis. Vi kan uten problemer stå alene. Rapporten fra Ekspertutvalget som ligger til grunn for Stortingsmelding nr. 33, ledet av Sigrun Vågeng, konkluderte også med at det er de mellomstore kontorene som har best resultater.

Det er vel heller ikke usannsynlig at det blir kommunesammenslåing på sikt, men inntil da (og også uavhengig av en kommunesammenslåing), mener vi at alternativet er enten en sammenslåing med NAV Gjerstad, eller hvis det ikke er mulig, at vi står alene. Det er flere NAV-kontor, også i mindre kommuner enn Risør, som i denne prosessen har valgt å stå alene (bl.a. Evje- og Hornnes og Hægebostad).

Det er ingen tvil om at det er de små kontorene som har mest igjen for å slå seg sammen. Vi mener at Risør som kommune har ALT FOR MYE Å TAPE, og alt for lite å vinne, på en sammenslåing som innebærer at NAV Risør ikke blir vertskontor. Dette er bekymringsfullt med tanke på Risørs framtid. Signaleffekten av dette må heller ikke undervurderes!

Ansatte ved NAV Risør