Vil beholde legekontor på Søndeled – foreløpig

Risør Høyre ønsker på kort sikt å beholde legekontoret på Søndeled, men ser at man på sikt trenger ett felles legekontor som samler fastlegene i Risør.

Tekst: Tore Myrberg

I en epost til iRisør.no fastslår Risør Høyre at de ønsker at både sentrum og distriktene skal ha god tilgjengelighet til helse- og omsorgstjenester. Samtidig ser de utfordringen kommunen står i når det gjelder å få på plass leger til de ledige fastlegestillingene.

Partiet ønsker derfor at rådmannen legger fram en sak for politikerne før sommeren hvor man ser på mulige løsninger for samlokalisering av alle fastlegene i Risør kommune i et felles legesenter.

Her er begrunnelse og forslag fra Risør Høyre i saken som nå kommer til politisk behandling:

Sak 20/4 – Fastlegetjenester Risør kommune   –   Forslag fra Risør Høyre

Risør Høyre vil at alle innbyggere både i sentrum og i distriktene skal ha god tilgjengelighet til helse- og omsorgstjenester. I befolkningen har 7 av 10 innbyggere minst ett besøk hos lege i året. Noen – spesielt eldre og kronikere – er mangebesøkere med 4 eller flere legebesøk per år. Pasienter med mange besøk har et vesentlig større behov for en samordnet og koordinert helsetjeneste i sin kontakt med lege, sykepleier og andre helsearbeidere enn pasienter med enkeltbesøk.

Legesituasjonen på Søndeled må sees i sammenheng med behovet for fastleger i hele kommunen, og vi kan konstatere at kommunen ikke har klart å rekruttere leger hverken til Søndeled eller til Risør by. Kommunen har et «sørge for»-ansvar for primærhelsetjenester og må gjøre alt for å legge forholdene til rett for å rekruttere og beholde fastleger.

Norge har mange leger. I løpet av de siste 10 årene har innbyggertallet i Norge økt med 12% mens antall leger har økt med over 40%. I et internasjonalt perspektiv ser vi at Norge er blant de land som har høyest legedekning i Europa (Kilde: OECD). Til tross for den kraftige økningen i antall leger går de fleste nye leger til spesialisthelsetjenesten. Antall leger i primærhelsetjenesten har også økt totalt sett, men andelen av totalt antall leger har, til tross for den store økningen, bare økt fra 11,7% til 12,2% de siste 10 årene. Dette er langt lavere enn behovet og sentrale myndigheters ønsker og indikerer samtidig at vi har en meget ressurskrevende spesialisthelsetjeneste og at rekrutterings-betingelsene som fastlege i primærhelsetjenesten ikke oppfattes som attraktive nok.

Legegruppen i Risør mener at Bystyrets vedtak om å opprettholde fastlegekontoret på Søndeled vanskeliggjør rekruttering og hindrer tilrettelegging av gode og framtidsrettede fastlegetjenester. De trekker i tillegg fram tre tiltak som etter deres syn er viktige for en framtidsrettet fastlegetjeneste: valgfrihet i forhold til driftsform, konkurransedyktige økonomiske vilkår og samlokalisering av alle fastlegene.

Fra vår side kan vi konstatere at legenes synspunkter helt stemmer overens med hva vi kan lese om situasjonen i andre kommuner. 7 av 10 kommuner i Norge bidrar i dag økonomisk til fastlegeordningen fordi statens finansiering ikke er tilstrekkelig. En ny «handlingsplan» holder på å tas fram, og her deler vi Rådmannen syn om at vi ikke kan avvente dette arbeidet før vi starter et arbeid i Risør kommune.

Risør Høyre vil foreslå:

  1. Rådmann legger snarest mulig fram et forslag til aktuelle tiltak for å få på plass erstatning for fastlegehjemmel på Solsiden legesenter som blir ledig fra juni 2020.
  2. Rådmannen kommer tilbake til bystyret med en sak innen 01.07.20 med mulige løsninger for samlokalisering av alle fastlegene i Risør kommune i et felles legesenter.
  3. Driften av Søndeled legekontor opprettholdes i nåværende omfatning inntil det nye legesenteret får økt bemanning og kapasitet. I framtiden bør behovet for legeservice på Søndeled dekkes fra legesenteret i Risør.
  4. Noen pasientgrupper i befolkningen (eldre, kroniker, mfl.) har et sammensatt behov for helsetjenester. Disse gruppene har mange legebesøk per år og opplever et stort behov for kontakt og koordinert oppfølgning fra flere deler av helsetjenesten. Rådmannen får i oppdrag – i samarbeid med legegruppen og andre berørte – å komme tilbake til bystyret i løpet av året med forslag om hvordan vi kan styrke disse pasientenes kontakt med og oppfølgning av primærhelsetjenesten.