Undersøker grunnforhold for planlagt firefelts

E39 Ytre ring: Luftfoto over Vige hvor den nye strekningen starter og fortsetter vestover til Grauthelleren.

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune.

Pressemelding og foto: Nye Veier

Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 – februar 2021.

– Det er viktig for oss å få på plass mest mulig kunnskap om grunnforholdene i området hvor den nye veien planlegges. Vi trenger kunnskap om forholdene så tidlig som mulig, slik at vi kan bruke dette i arbeidet med å optimalisere veiprosjektet, sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

 Som en del av reguleringsplanarbeidet for E39 Ytre ringvei, vil Nye Veier gjennomføre grunnundersøkelser ved Dalane og i Otra ved Sødal i løpet av vinteren 2020/21.

Kunnskap om grunnforholdene er en sentral del av alle byggeprosesser, og supplerende grunnundersøkelser gjøres nå for å få mer kunnskap om grunnforholdene. Med grunnforhold menes blant annet dybde til berg, klassifisering av løsmasser, lagdeling i grunnen, informasjon om forurenset grunn og bestemmelse av grunnvannstand.

Grunnundersøkelsene utføres som såkalte totalsonderinger. Det vil si at det bores ned gjennom løsmasser og ytterligere tre meter ned i fjell. Hullet som bores er om lag 6 cm i diameter. Etter gjennomført boring vil hullet tettes igjen, og overflaten vil bli satt tilbake i opprinnelig stand. Alle som eier eiendommer, og som blir direkte berørt av grunnundersøkelsene, har fått et informasjonsskriv om dette i posten.

Det er også behov for å gjennomføre seismiske målinger ved Vige, i Vollevannet, i Otra, i Dalane og ved Kjerrane. Målingene skal kartlegge dybden til fast berg, løsmassetyper, lagtykkelser i grunnen samt bergkvalitet. Sammen med totalsonderinger gir seismiske målinger et godt bilde av hvordan fjellformasjonene er under bakken i et område.

Grunnundersøkelsene er første steget i arbeidet med å utarbeide et reguleringsplanforslag for E39 Ytre ringvei.

– Vi er glade for å være i gang med grunnundersøkelsene. Dette er et viktig arbeid for å få kunnskap om hva slags masser som finnes og avstanden til fast fjell, forteller Thomas Kaaløy Jensen, planprosessleder i Nye Veier.