Nå eller aldri for toget mener Jernbaneforum Sør

Rune Hagestrand er leder for Jernbaneforum Sør. Foto: Mona Hauglid

Tre fylkesordførere og lederen i Jernbaneforum Sør har sendt oss dette leserinnlegget om at nå må gode intensjoner bli til handling.

Skal toget fortsatt være et realistisk alternativ mellom Oslo og Stavanger?

Hvis svaret på spørsmålet er JA, er det ved kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) dette må synliggjøres. Planleggingen av sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må igangsettes. En utsettelse eller i verste fall kansellering av hele prosjektet vil i praksis føre til at Sørlandsbanen ikke vil være konkurransedyktig, verken
for person- eller godstrafikk.

I regi av de tre fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland har Jernbaneforum Sør helt siden 1992 kjempet sammen for «Genistreken» Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia i Gjerstad. Å utvikle nye jernbaneprosjekter tar tid. Altfor lang tid. 30 år senere er status at Grenlandsbanen har kommet med i dagens NTP
med 1,5 milliarder i planleggingsmidler fra 2024. Nå kan vi ikke vente lengre. Det er på høy tid å gjøre gode intensjoner om til handling!

Jernbaneforum Sør er opptatt av et helhetlig og sammenhengende togtilbud på strekningen Stavanger – Oslo slik at landsdelen kan utvikles i retning av et lavutslippssamfunn og knytte sammen regionene våre til felles bo- og arbeidsområder. Dette vil ha avgjørende betydning for at flere velger tog som sitt foretrukne kollektivtilbud og reisende kan i større grad enn tidligere arbeidspendle i begge retninger over lengre distanser enn før.

Det er produsert en rekke rapporter som viser at den 60km lange Grenlandsbanen vil få store positive ringvirkninger for hele landsdelen. En time kortere reisetid for alle reisende i Agder og Rogaland til og fra Oslo vil få flere til å velg tog fremfor fly og andre transportformer. Grenlandsbanen vil medføre raskere og høyrere frekvens for både person- og godstrafikk. Færre lastebiler på veiene og mer gods på tog vil gi en enorm miljøgevinst.

Mellom Oslo og Stavanger er det i dag mulig å stoppe på 30 steder. Et variert togtilbud kan utvikles med lokal-, Inter City- og høyhastighetstog. Ingen banestrekning i Norge representerer et større potensial for utvidet arbeidsmarked og regionutvikling.

Sammenkoblingen er av stor betydning for en fremtidsrettet Sørlandsbane. Alle tog må ikke til Oslo. Lokaltog langs hele strekningen kan mate de største stasjonene som tilbyr ekspressruter til endepunktene. For mange i distriktene er tog det eneste aktuelle kollektivtilbudet for jobb- og studiereiser.

Regjeringen har de siste årene prioritert å bygge riksvei gjennom vår landsdel. Om få år vil vi kunne kjøre på firefelts motorvei mellom Oslo og Stavanger. Utviklingen på jernbane har derimot ikke blitt prioritert i samme grad. Skal Norge oppnå sine ambisiøse klimamål må det legges til rette for at det er realistisk å klare disse målene.

Raske og trafikksikre veier er vel og bra, men ingen annen transportform slår toget når mange mennesker skal forflytte seg samtidig. Ingen annen transportform gjør det like praktisk og komfortabelt å jobbe underveis fra hjem til arbeidsplass/studiested.

Vi forventer at Stortinget følger opp tidligere vedtak og prioriterer planleggingen av Grenlandsbanen innenfor den første halvdelen av neste planperiode, altså senest 2028. I motsatt fall vil jernbanen tape kampen mot mindre klimavennlige transportformer.

Etter vår oppfatning er det nå eller aldri.

Marianne Chesak (A), fylkesordfører i Rogaland
Terje Riis Johansen (Sp), fylkesordfører i Vestfold og Telemark
Arne Thomassen (H), fylkesordfører i Agder
Rune Hagestrand (H), leder Jernbaneforum Sør