– Skivebom Oddvar!

Dag Gjesteby (H) mener Oddvar Mykland bommer helt på sin kritikk av Gjestebys engasjement rundt BPA-ordningen i Risør.

Gjesteby har derfor sendt dette leserinnlegget til oss:

Skivebom Oddvar!

Ditt engasjement er utmerket Oddvar Mykland og din penn er god, men når utgangspunktet er feil blir det likevel bom. Det er synd du ikke er like opptatt av brukerne av og kvaliteten i BPA-ordningen som du er av å forsvare kommunens administrasjon i en sak hvor de ikke fortjener det. PS – i forhold til din kritikk av mitt fravær fra noen møter i Livsløpsutvalget så har jeg faktisk også et liv utenfor politikken og Risør.

 

La oss begynne med starten

Denne delen av saken startet i bystyret med vedtaket «Bystyret ber administrasjonen evaluere ordningen med BPA og med bakgrunn i den legge fram en drøftingssak for livsløpsutvalget innen utgangen av mai. Det vil også være naturlig at bystyret på bakgrunn av drøftingene i Livsløpsutvalget får saken til orientering, eventuelt behandling.»

Underveis i saksforberedelsene ble revisjonen koblet inn og Kontrollutvalget gjorde et vedtak om at de ville gjennomføre en egen forvaltningsrevisjon knyttet til BPA ordningen i Risør kommune basert på visse konkrete problemstillinger. Livsløpsutvalget valgte å avvente denne rapporten for å få et bedre underlag for sitt arbeid.

Etter Kontrollutvalgets vedtak fikk vi i realiteten to ulike oppdrag som skulle belyses i en og samme revisjonsgjennomgang; et underlag for en evaluering og drøftelse i Livsløpsutvalget og et underlag for å belyse kontrollutvalgets revisjonskriterier.

Revisjonsrapporten

Rapporten fra revisorene inneholder et bra underlag for begge disse delene. Delen om Bystyrets vedtak om evaluering av ordningen med BPA og påfølgende drøftingssak for livsløpsutvalget, har ikke blitt lagt fram av administrasjonen og har ikke – så vidt jeg har registrert – blitt gjennomført i Livsløpsutvalget. Det er denne delen som har vært grunnlaget for min kritikk. Alle de punktene jeg har trukket fram, står opplistet i rapportens sammendrag på side 4.

Kommunedirektørens konklusjon i saken i Livsløpsutvalgets møte var knyttet til Kontrollutvalgets arbeid og ikke til deres egen drøftingssak:

«Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger. Risør kommune har startet dette arbeidet:

  • Helse og Omsorg har samlet sine saksbehandlere i et saksbehandlerteam
  • Rutine for saksbehandlinger er revidert og ny rutine er publisert i kommunens kvalitetssystem QM pluss
  • Kommunen har gjennomgått sin prosedyre for forvaltning av BPA ordningen og iverksatt opplærings tiltak for assistenter og arbeidsledere.

Kommunedirektøren mener de iverksatte tiltakene møter de anbefalingene revisjonen kommer med.»

Livsløpsutvalgets behandling

BPA-saken har som beskrevet to ulike spor og kommunedirektøren har bare kommentert «det ene» som er en del av Kontrollutvalget arbeid. Livsløpsutvalget har ikke drøftet «det andre» som er evaluering og drøfting av hele BPA-ordningen. Bystyret vedtok som sagt at administrasjonen skulle «… evaluere ordningen med BPA og med bakgrunn i den legge fram en drøftingssak for livsløpsutvalget».

Jeg har ikke sett noen slik drøftingssak? Det oppdraget krever noe vesentlig mer av administrasjonen enn å oversende en revisjonsrapport. Det minste de må gjør er å forklare og kommentere alle de funn som har blitt beskrevet i rapporten og ikke bare kommentere revisjonspunktene.

Livsløpsutvalget diskuterte tilsynelatende den delen av saken som egentlig ikke hadde noe i Livsløpsutvalget å gjøre. Kontrollutvalget innstiller bare til Bystyret og hverken Livsløpsutvalget eller noen andre utvalg har noe med den saksgangen å gjøre.

Livsløpsutvalget skulle gjennomføre en evaluering og drøfting av BPA-ordningen. Likevel viser hele saken med saksframlegget, kommunedirektørens konklusjoner og forslag til vedtak at det som ble diskutert var «kontrollutvalgsdelen» av saken. Ikke minst blir dette tydelig av dine egne kommentar om «kontrollutvalgets klare vedtak» og sitatet fra AAB «Grunnen til at vi ikke gikk dypere inn i rapporten, var at vi forventa at vedtaket fra kontrollutvalget ville komme opp i bystyret».

Det skulle være interessant å høre hvilke drøftelser dere eventuelt hadde i Livsløpsutvalgets møte av rapportens helhet og brukerperspektiv med ordningen. Hva mente utvalget om de brudd på lovverk og anbefalinger, om mangelfull konkretisering av bistandsbehov og lang saksbehandlingstid som er beskrevet i rapporten.

Og ikke minst – hvorfor er i så fall noe om dette rapportert videre i utvalgets innstilling til bystyret.

Deltagelse i Livsløpsutvalget

Mitt syn på Livsløpsutvalget er som du skriver velkjent. Jeg synes ikke at Livsløpsutvalget tilfører noen ekstra verdier hverken for befolkningen, for oss politikere eller for kommunens ansatte.

På den aktuelle møtedagen var i arbeid på mitt firmas kontor i Stockholm og gyldig forfall var innrapportert. Jeg er uenig i utvalgets livsrett, men jeg møter pliktig opp alle ganger jeg har mulighet og legger ned mye tid på de saker som kommer opp der enten jeg er tilstede eller ikke.

Med dagens koronasituasjon og behovet for et visst antall kontorbesøk i Stockholm og en påfølgende innreisekarantene på 10 dager etter hvert besøk, kan det av og til bli vanskelig å ha «nok antall disponible dager» til å møte i både bystyret og Livsløpsutvalget. Her må jeg gjøre den innrømmelsen Oddvar at jeg – når jeg må – prioriterer arbeidet i bystyret.

Dag Gjesteby (H)

Her er innlegget fra Oddvar Mykland:

– Hvor er Gjestebys ydmykhet?

Og her er saken som startet diskusjonen:

Savner mer ydmyk Kommunedirektør