Behold næringsveien!

Beboerne i Torbjørnsdal kjemper nå for at næringsveien mellom Moland og Pinesund beholdes. For uten den, øker trafikken betraktelig i den lille bygda når ny E18 står ferdig.

Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Per Magne Rotvik Rønningen på vegne av Rønningen gård.

Foto: Thorleif Rotvik Rønningen

Behold næringsveien!

Å rive en vei som det ikke lenger er behov for, er forståelig. Men å rive en nesten ny vei som kan håndtere store menger trafikk, er derimot mindre forståelig. Vi tror dagens E18 mellom Moland og Buråsen vil fungere som en ypperlig næringsvei.

Langs fylkesvei 416 i Torbjørnsdalen ligger det flere bolighus tett mot veien. Et av fire gjenværende melkebruk i Risør kommune ligger også her. Andre steder i landet jobbes det for å fjerne tungtrafikk fra boligområder. I dette tilfellet planlegges det motsatte.

Hvis ikke dagens E18 beholdes og brukes som næringsvei, vil trafikken gjennom Torbjørnsdalen øke med ytterligere 340 kjøretøy om dagen. Det vil si en økning på 2 380 kjøretøyer i uken. Her er det mulighet for alvorlige ulykker. Vi synes det er naturlig at farten må settes ned. Det vil også bli nødvendig med fartsdempere for å sørge for at trafikanter overholder fartsgrensen.

Økt trafikk vil ha en rekke ulemper for de fastboende i dalen, blant annet støy og fare for forurensning av drikkevannet. Det vil også skape problemer for oss som driver gård inntil veien. Det vil for eksempel bli vanskelig å komme seg av og på jordene med traktor og redskap. Og hvis dyrene bryter seg ut av inngjerdingen, vil det fort få alvorlige konsekvenser.

Ved å beholde dagens E18 til Pinesund som næringsvei, vil Torbjørnsdalen helt klart oppleve mindre trafikk. Den 17 år gamle europaveien har verken bebyggelse eller melkebruk nært seg. Med sin også slake høydekurve vil den bli ypperlig som næringsvei.

I november i fjor utga COWI en rapport om temaet. Rapporten belyser i liten grad de negative aspektene den nye tilkomstveien gjennom Torbjørnsdalen vil få for beboerne. Rapporten nøyde seg med å si: «[…] Det avhenger av at tilfartsveien fra toplankrysset ved Barlindalen bygges ut med god standard.»

Da den nye firefelts motorveien fra Brokelandsheia til Tvedestrand skulle plasseres gikk Statsforvalteren Stein A. Ytterdahl inn for ytre linje. Nye Veier ønsket indre linje. For at det skulle bli indre linje ble det satt et krav om å tilbakeføre dagens E18 fra Moland til Buråsen tilbake til naturen. Vi har forståelse for at det ikke er ønskelig for Statsforvalteren å trekke dette kravet. Vi håper at Statsforvalteren kan trekke dette kravet med god samvittighet etter å ha fått belyst saken fra andre sider også.

Mandag 8. februar, Rønningen Gård