Bekymret over utfordringene for distriktene

– Vi må se på tiltak for å få unge til Risør, sier Anette Lunner (H) i denne interpellasjonen til neste ukes bystyre, og stiller ordføreren to spørsmål:

Interpellasjon Bystyret 25.03.21
Ordfører

Ved flere anledninger i bystyre og andre arenaer, har vi fått presentert utfordringene
kommunen står overfor når det gjelder alderssammensetning, negativ befolkningsutvikling,
mangel på arbeidsplasser og mangel på rett kompetanse.

Den siste tiden, har det kommet en rekke rapporter, som peker på hva slags utfordringer
distriktene står ovenfor. Vi har også fått rapport på hvor viktig lokalt næringsliv er for utvikling av distriktene.

NOVA-rapport 2//21, er en flermetodisk rapport, som har sett på ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge. Den sier blant annet at unge i sentrale strøk har
begrenset erfaring med eller familietilknytning til distriktskommuner. Dette kan tilsi at færre av disse vil velge å flytte til distriktsområder selv om det er ledig jobb der.

Langt flere distrikts-jenter ønsker å ta høyere utdanning enn gutter i distriktene, men det er de jentene som ikke planlegger å ta høyere utdanning som i aller størst grad ønsker å forlate hjemkommunen. Det handler blant annet om sosioøkonomiske ressurser, mangel på
kvinnelige rollemodeller, mobbing og dårlig selvbilde og det å skille seg ut.

Vi må derfor flytte blikket fra det som trekker de unge til større steder, til å se hva som gjør at de flytter ut, og vi må se på tiltak for å få unge til Risør. Det er nettopp disse unge som blir så viktig for Risør i fremtiden.

NOU-en Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. sier at den
negative befolkningsutviklingen skyldes ikke liten verdiskapning i næringslivet i distriktene,
men blant annet at unge familier flyttet fra distriktene før den positive utviklingen startet.
Tre viktige faktorer for netto-flyttetall for kommuner er:

● arbeidsplassutvikling i kommunen
● arbeidsplassutvikling i kommuner det pendles til
● kommunens sentralitet

NOU-en: Det handler om Norge, som er en utredning om konsekvenser av
demografiutfordringer i distriktene , sier at det er viktig av vi skaper en levende kommune,
med et variert tilbud av møteplasser, handel, tjenester og kulturaktiviteter. Et inkluderende
samfunn med gode tjenester, også i områdene med spredt bosetting. Ny teknologi kan bidra til et mer brukertilpasset kollektivtilbud og gi økt mobilitet og mindre utenforskap for
innbyggere som er bosatt i mindre sentrale deler av kommunen.

Entreprenørrollen til kommunen er viktig for lokal næringsutvikling og samarbeid, samt en
lokal næringsplan kan skape sysselsetting og stanse befolkningsnedgangen.

Hvordan ser ordføreren på hvordan vi kan jobbe med det som kommer frem i rapportene?
Vil det være relevant å jobbe med nettopp dette frem mot ny kommuneplan skal ruleres?
Anette Lunner (H)