Hva mister vi for 200 millioner?

Risør Senterparti har sendt oss dette leserinnlegget om planlegging av ny trasé på Risørveien.

Hva mister vi for 200 millioner?

Planleggingen av den nye traseen Øylandsdal – Dørsdal er nå ferdigstilt og ulempene begynner å komme tydeligere fram. Planene kan se «uskyldige» ut på et flatt kart, men om en setter seg litt inn i høyder og terreng, vil en finne at planen mange steder innebærer store terrenginngrep. Veien vil gå i store skjæringer og på høye fyllinger, noe som vil få store konsekvenser for bomiljøet til de som bor langs veien.

Mange innbyggere på Moen vil bli hardt rammet. Ny Risørvei vil kreve rivning av boliger og næringsbygg og flytting av flere familier. Flere av de som beholder husene sine blir også sterk berørt av støyproblem og ødelagte nære rekreasjonsområder. Dette gjelder for eksempel de viktige og attraktive badeplassene i Auslandstjenna. Logistikken med nærhet til buss vil bli endret ved at flere mister sin lokale bussholdeplass. Flere familier på Moen må ofre hjemmet sitt for at en skal spare 22 sekunder på Risørveien.

Samtidig med at en skal bruke millioner på dette veistykket, sliter fylkeskommunen med enorme etterslep på vedlikehold av vei. Om Risørveien ikke blir videreført fra Dørsdal, har en ofret beboere på Moen uten at en får gang- og sykkelvei videre til Bossvika. Om veien blir videreført får en: Drikkevannsproblematikk ved Auslandsvann, mister badeplassen og friluftsområde ved Bossviktjenna, problemer med å ta vare på den fredede bygningen i Bossvika og problemer med bomiljøet på Lindstøl der flere bolighus også står i fare for å måtte rives.

Tell sakte til 22 og tenk etter om det er verdt det.

Risør Senterpartiet ser de store negative konsekvensene for lokalmiljøene langs traseen og mener miljøbelastningen blir for stor. Vi mener kravet til 80 km/t ikke kan trumfe trygghet, natur og miljø og mener at en gang -og sykkelvei kan veie opp for de sekundene en sparer med økt fartsgrense. Vi foreslår:   

Beholde eksisterende trase med kun utbedring av enkelte svinger.  Bygge ut gang -og sykkelvei langs nåværende trase.

Ved en rimeligere utbedring av veien, vil det også være mer sannsynlig at fylket vil være med på videre oppgradering med gang- og sykkelvei langs hele traseen.

Risør Senterparti