Risørkvinne frikjent – påtalemyndighetene kritisert

Aust-Agder tingrett

Politiadvokaten ville gi risørkvinnen en bot på 11 000 kroner og frata henne førerkortet i fire måneder. Det ville ikke Aust-Agder tingrett være med på.

Tekst: Tore Myrberg

I retten ble kvinnen i slutten av 20-årene frifunnet i en samstemt avgjørelse.

Utgangspunktet for rettssaken i tingretten tidligere denne uken var en utforkjørsel i Tvedestrand i januar i år. Risørkvinnen mistet kontrollen på bilen hun kjørte og krasjet i et tre. Kvinnen ble selv skadet, og det ble store materielle skader på bilen.

Dette mente politiet kom inn under vegtrafikklovens paragraf 31 om aktsomhet i trafikken. Kvinnen selv mente det hele skyldtes et hendelig uhell som hun ikke kunne straffes for.

I retten beskrev hun hvordan hun trolig hadde fått høyre forhjul bort i brøytekantene da hun møtte en bil, og dermed fikk sleng på bilen og havnet i grøfta.

Som følge av ulykken beslagla politiet kvinnens førerkort dagen etter ulykken, noe risørkvinnen ikke samtykket til. Og i tingretten en snau måned senere fikk hun medhold og førerkortet tilbake. Dette fordi grunnvilkåret om skjellig grunn til mistanke ikke var oppfylt.

I denne ukens sak mente tingretten at påtalemyndighetene allerede her burde skjønt at de var på tynn is.

Til tross for dette har påtalemyndigheten fremmet saken til hovedforhandling, vel vitende om de strenge beviskravene som foreligger i straffesaker under en hovedforhandling. Dette er etter rettens oppfatning kritikkverdig, hensyntatt den foreliggende bevissituasjonen og den belastning som saken har vært for tiltalte.

Tingretten påpeker også at det i denne saken ikke er snakk om hva som er mest sannsynlig.

Slik retten ser det gir bevisførselen ikke noe sikkert faktisk grunnlag å basere avgjørelsen
på. I en straffesak er problemstillingen ikke hva som fremstår som mest sannsynlig, idet
enhver rimelig tvil om faktiske forhold av betydning for bedømmelsen av skyldspørsmålet
skal komme tiltalte til gode. Retten finner på denne bakgrunn det ikke forsvarlig å utelukke
at tiltaltes beskrivelse av hendelsesforløpet kan være riktig, og at kjøreuhellet skyldes et
hendelig uhell.
Tiltalte blir etter dette å frifinne.