Hjelper laksen opp i Nidelva

Foto: Privat

For at laksen skal komme enkelt og trygt opp til gyteområdene ovenfor
Rygenedammen har Agder Energi Vannkraft bygget en ny laksetrapp.

 

– Dette er et viktig tiltak for reetablering av laks i Nidelva. Merking
av laks de siste årene har vist at den bruker lang tid gjennom dagens
fisketrapp og at dette forsinker oppvandringen. En vel fungerende
fisketrapp er viktig for at laksen skal komme seg raskt og trygt opp til
gyteområdene, sier Knut Atle Aalefjær, senioringeniør bygg og
vassdragsteknikk i Agder Energi Vannkraft.

Han legger til at dagens laksevandring krever en del manuell håndtering
og tilsyn, noe det ikke lenger vil være behov for med den nye
laksetrappa.

– Vi har også gjort tiltak for å gjøre smoltens, eller unglaksens,
ferd forbi Rygene kraftverk på deres vei ut mot havet tryggere, sier
Aalefjær.

Følger med på vannføring og laksevandring
Laksetrappa er ca. 270 meter lang og ender ut i det opprinnelige
fiskeløpet ved dammen.

Vannmengden reguleres av en luke i dammen. Laksetrappa er dimensjonert
for en vannføring på 600 liter i sekundet med en vannstandsforskjell
mellom kulpene på rundt 30 centimeter. Vanndybden i trappa blir på ca.
80 centimeter.

I øvre del er det montert utstyr som skal sørge for riktige
vannmengder i laksetrappa, samt en vannføringsmåler og en
fisketeller.

.Støtte fra Bra Miljöval
Prosjektet har kostet rundt 12 millioner kroner. To tredjedeler av
beløpet dekkes av Bra Miljöval-fondet Bra miljoval-fondet. Agder Energi Vannkraft
dekker resten.

Bra Miljöval er et miljømerke for fornybar energi fra den svenske
Naturskyddsföreningen. Flere av Agder Energis kraftverk er sertifisert
med denne miljømerkingen. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor
pengene skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.

Agder Energi Vannkraft har over lang tid jobbet for å legge forholdene
godt til rette for laks i Nidelva.

Tidligere er det gjennomført tiltak som sikrer at laksen kan vandre
forbi dam Evenstad. Terskler er fjernet mellom Rygene og Helle, og en
avansert fiskesperre er anlagt i utløpet av Rygene kraftverk ved Helle.
Høsten 2017 ble det lagt ut et steinmasser til et nytt stort gytefelt
ved Blakstad i Froland, og i juni 2018 ble det lagt ut steinmasser til
et felt nedstrøms Rygene dam.

Les pressemeldingen på NTB Kommunikasjon

Lenker.

Bedrer forholdene for laksen i Nidelva

Kartlegger smolten

Laget gyteområde for laks