Vil styrke arbeidet for arbeidsplasser og sentrale velferdstjenester

Agder Arbeiderpartiet har sendt oss dette leserinnlegget om fokuset på flere arbeidsplasser og styrkingen av sentrale velferdstjenester i distriktskommunene.

Leserinnlegget er skrevet av Gro Bråten, som er gruppeleder, og Nina Jentoft, som er medlem i hovedutvalget for utdanning og kompetanse i Agder:

Arbeiderpartiet vil arbeide for arbeidsplasser og styrking av sentrale velferdstjenester i våre distriktskommuner.

I aprilmøtet til Agder fylkesting presenterte Victor Norman konklusjonene og anbefalingene til det regjeringsnedsatte utvalget han selv var utnevnt til å lede: NOU 2020:15 Det handler om Norge. Victor Norman og Høyres regjeringsnedsatte distriktsutvalg synes å gi opp vekstambisjonen for utkantkommunene. Videre peker utvalget, som Arbeiderpartiet og resten av venstresiden, på sterk statlig styring og økt offentlig finansiering når distriktenes velferdstjenester i fremtiden skal sikres.

Demografiutfordringene i distriktskommunene er knyttet til tre forhold: befolkningsnedgang, aldring og spredt bosetting. Dette er kjente utviklingstrekk som finnes i mange distriktskommuner i Norge. Et sentralt spørsmål utvalget stiller er hvordan en skal klare å gi gode helse og omsorgstjenester i områder hvor de eldres andel av befolkningen kan være opp mot dobbelt så stor som i andre områder. Utvalget mener det krever nye, kreative og godt dokumenterte grep, men har få forslag til dette selv. Etter vår mening har utvalget også hoppet litt for lett over den viktigste grunnen til hvor vi bor; muligheter for arbeid.

Arbeid er nemlig fortsatt den viktigste årsaken til at folk flytter til, eller blir boende i distriktene.

Utvalget peker i mindre grad på behovet for å skape nye arbeidsplasser, utover å forvente at ordet bolyst og invididretta tiltak skal stimulere til flytting. Pandemien kan sette fart på de individuelle løsningene der de som har jobber som kan utføres «hvorsomhelst» kan flytte til bygda. Det kan være bra dersom en lykkes med å skape et arbeidsmiljø med felles kontor for de menneskene det gjelder. Men skal vi virkelig lykkes med fremtidsretta arbeidsplasser i distriktene må det baseres på at ressursene og styrkene til distriktene brukes slik at det gir arbeidsplasser i distriktene, sammen med en aktiv næringspolitikk fra stat og fylke.

Arbeiderpartiet vil la fylkene få større frihet og reell mulighet til å utvikle arbeidsplasser sammen med regionale bedrifter. Det kan fylkene gjøre gjennom aktiv næringspolitikk med utgangspunkt i regionale forhold og kunnskap, men viktige verktøy som regionale utviklingsmidler har de siste åtte årene blitt kraftig redusert.

Normann-utvalget drøfter blant annet viktigheten av inntektssystemet for å sikre distriktskommunene bærekraft.

Så mens Høyre-regjeringen i to valgperioder har drevet en systematisk sentraliseringspolitikk og svekket kommunenes handlekraft økonomisk, leverer Høyres egen nestor innen samfunnsøkonomi og planlegging en utredning med anbefalinger som tatt ut av venstresidens programmer når det gjelder velferd. For selv om utvalgets synes å ha gitt opp vekstambisjonen for mange av våre distriktskommuner, så pekes det på sterk statlig styring og økt offentlig finansiering gjennom kompenserende tiltak når man foreslår: forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetableringer og tilflytting til distriktene, forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene, og forsøk med desentraliserte enheter i statlige virksomheter for å øke den statlige sysselsettingen i distriktene, for å nevne noe. Dette er tiltak som gir god gjenklang hos hele venstresiden.

Ap har i sin 100-dagersplan for ny regjering 40 tiltak som skal gi vanlige folk mer igjen i lommeboka og sikre folks velferdstjenester uansett hvor de bor. For distriktene er det mange forslag med sterk relevans, men her vil vi spesielt nevne at Arbeiderpartiet vil gi kommunene mulighet til å ansette flere lærere, tilby flere barnehageplasser og bygge ut eldreomsorgen ved å øke kommunens budsjetter. Ap foreslår totalt minst 5 milliarder kroner i realvekst i kommunens frie inntekter i 2022.

Ap vil skape flere arbeidsplasser i distriktene ved å satse på havbruksnæringen og Blått kompetansesenter Sør, samt sikre jordbruket støtte til å produsere trygg mat og øke selvforsyningsgraden vår.

Vi vil også sørge for bedre bærekraft i landbruket gjennom økt tilskudd til bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpasning og investering i jord.

En fremtidsrettet skogindustri bygger på en hel verdikjede fra frø og plante til ferdig produkt. Økt bruk av skogens ressurser er både god industripolitikk og god klimapolitikk. Arbeiderpartiet vil legge til rette for økt videreforedling av skog og satse på den grønne bioøkonomien.

Agder har fortrinn og gode vekstmuligheter innenfor bla havbruk, jordbruk, skog, kraft og batteriproduksjon. Det krever en aktiv næringspolitikk skal vi lykkes – og det har Arbeiderpartiet!

Agder Arbeiderparti
Gro Bråten, gruppeleder
Nina Jentoft, medlem hovedutvalget for utdanning og kompetanse