Østre Agder Sparebank med tidenes beste resultat

Østre Agder Sparebank kan vise til sitt beste resultat noen sinne etter å fått et resultat før skatt på 33,9 millioner kroner i 2021.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Østre Agder Sparebank

Dette er en økning på nøyaktig 10 millioner kroner fra året før. Resultatet etter skatt ble på 27,2 millioner kroner, og det ble i generalforsamlingen 24. mars besluttet at det skal utbetales et utbytte på ni kroner pr. egenkapitalbevis.

I en pressemelding skriver banken at det koronapandemien har gitt en uforutsigbar og spesiell situasjon også i 2021.

Kronemessig det beste i bankens historie

På tross av dette har banken oppnådd et sterkt resultat, noe de selv tilskriver sunn og god utlånsvekst, høy innskuddsvekst, stabil kundemasse og en jevn tilstrømming av nye kunder, samt en god og effektiv bankdrift.

– Vi er glade for at vi har så gode resultater i et spesielt år. Banken har hatt en sunn og god kredittvekst og høy innskuddsdekning. Vi har også lave tap og lavt mislighold, og vårt inntrykk er at de fleste av våre kunder har klart seg godt gjennom pandemien så langt, sier adm. banksjef Nina Holte.

Hun sier videre at banken har vært imponert over kundene, som gjennom året har vist en beundringsverdig evne til å håndtere usikkerheten som pandemien og nye virusvarianter har ført med seg.

– Vi er også stolte av våre ansatte som har vist stor fleksibilitet og som raskt og effektivt har tilpasset seg en annerledes hverdag, og har klart å være tett på kundene, selv om man over lenger perioder kun har møttes på Teams eller på telefon og mail fortsetter Holte.

Lokalsamfunnet og samfunnsansvar

Som følge av overskuddet kan også en god del aktører innen frivilligheten i bankens nedslagsområde smile. For Østre Agder Sparebank har lange tradisjoner med å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet.

– Det betyr mye for oss å være en lokalbank som kan bidra med støtte til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de fire kommunene hvor banken er til stede med kontorer, sier markedssjef Jan Birger Stebekk.

Det vil si Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.

– Utdeling av gaver og støtte til kulturaktiviteter, frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger vurderes som viktig, spesielt i den situasjonen vi nå er inne i, sier Stebekk.

Hovedpunkter for regnskapsåret 2021:

• Resultat før skatt: 33,9 ( 23,9) millioner kroner
• Resultat etter skatt: 27,2 (20,2) millioner kroner
• Totalresultat for regnskapsåret : 29,6 (26,1) millioner
• Rentemargin: 1,72 % (1,86 %)
• Rentenetto: 49,3 (49,2) millioner kroner
• Tap på utlån og garantier: -0,001 (5,9) millioner kroner
• Egenkapitalavkastning : 8,94 % (7,94 %)
• Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt : 8,54 % (7,34 %)
• Innskuddsvekst siste 12 mnd: 9,27 % (16,24 %)
• Ren kjernekapitaldekning (inkl. konsolidering) ble 16,54 % (16,71 %)

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor.

Østre Agder Sparebank har med årets resultat styrket sin posisjon, og samtidig rigget seg for videre utvikling og vekst.

Planer om sammenslåing

Østre Ager Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse er i samtaler med sikte på en sammenslåing av bankene. Begge banker har i dag en solid markedsposisjon som lokalbank i sine geografiske områder, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes. Etter planen skal fusjonsavtalen legges frem for bankenes generalforsamlinger for godkjennelse i mai 2022, og deretter godkjennes av offentlige myndigheter.